Despre ADI AQUA INVEST

Asociatia de Devoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES” este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica, constituita in scopul reglementarii, înfiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

Asociatia are sediul social  in Municipiul Tirgu-Mures, str. Primariei, nr. 2 si isi desfasoara activitatea in Municipiul Tirgu-Mures, str. Marasesti, nr. 13/A.

Obiectivele Asociatiei

Sa aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Sa monitorizeze executarea contractului de delegare si sa informeze regulat asociatii despre aceasta

Sa exercite drepturile specifice de control si informare privind operatorul, conform statutului si actului constitutiv al acesteia

Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand realizarea obiectivelor Asociatilor in legatura cu serviciul de alimentare cu apa si de canalizare

Sa acorde sprijin asociatilor si operatorului in vederea obtinerii resurselor financiare necesare implementarii strategiei de dezvoltare

Sa incheie contractul de delegare cu operatorul, in numele si pe seama asociatilor, care vor avea impreuna calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste dezvoltarea si gestionarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in scopul coordonarii politicilor si actiunilor de interes intercomunitar

CUM DEVIN MEMBRU

Asociatia poate accepta noi membrii, cu acordul tuturor asociatilor si cu incheierea unui act aditional la statut.

CONTACT AQUA INVEST