Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta Guvernului nr.26/2000, actualizata cu privire la asociatii si fundatii.

Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare „ AQUA INVEST MURES ”.

Hotararea nr. 717/2008, pentru aprobarea Procedurii – cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie – cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice.

Ordinul nr. 88 din 20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Hotararea nr.855 din 13.09.2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.

Ordinul nr. 89 din 20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.